elearning

RMS

MS

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
Garudaเรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)New msr 16/02/2559
Garuda เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘New msr 11/02/2559
Garudaรายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
New msr
14/12/2558
Garudaประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เรื่องรับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า และครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
New msr
22/10/2558

Garudaเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558New msr

3/09/2558

Garudaประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558New msr

 2/09/2558

Garudaประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตราNew msr

 2/06/2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

            1. ระดับปวช.

            2. ระดับปวส.

2/04/2558 

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลีนิกเทคโนโลยี

 31/03/2558

เอกสารประกอบการอบรการประกันคุณภาพการศึกษา 2558

              ๑.  เครื่องมือเก็บข้อมูล

              ๒.  แฟ้มประวัติ

 17/03/2558

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (Double Cab) จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดที่แนบ

๑.ประกาศสอบราคาซื้อ

๒.เอกสารสอบราคา

 3/3/2558

ประกาศ เรื่องการกำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

19/2/2558

ประกาศ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 19/2/2558

ประกาศ เรื่องเอกสารประกาศสอบราคาจ้างชุดภาษา 900,000  และ เอกสารสอบราคาชุดปฏิบัติการทางภาษา 900,000

17/2/2558

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา และ เอกสารสอบราคาประปา

16/2/2558
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  9/2/2558
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง มีความประสงค์เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป

              เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

              (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒) ตามลายละเอีดยดังแนบนี้

              ๑.  ประกาศ ครั้งที่ ๒

              ๒.  รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒)

 16/1/2558
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
                 ๑.  ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซลีน
                ๒.  ชุดปฏิบัติการทางภาษา
7/1/2558

 

 

 

 

 

Garudaประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/12/2558
Garudaประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  14/12/2558
Garudaประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
9/12/2558
Garudaประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
26/11/2558
Garudaประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 11/11/2558
Garudaประกาศเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา (๓๒.๑๑.๑๑.๐๙) 29/10/2558

 

 

 

 

 

next
prev
arrow
arrow
นางลำพูน ครอบแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการ
No events found

Checkgrade

vcop

edltv

in out

regis

datacenter

e office1

people book

 

16536
TodayToday44
YesterdayYesterday67
This WeekThis Week245
This MonthThis Month1109
All DaysAll Days16536