Heading layer
Heading layer
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
PlayPause
นายศรียนต์ สาริกานนท์ - ผู้อำนวยการ
Slider
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. ข่าวการศึกษา
  4. ข่าวสอศ.
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม New msr 19/11/61  
Garuda ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 12 ชุด   13/11/61  
Garuda ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการอะไหล่ รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/11/61  
Garuda เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   06/11/61  
Garuda ประกาศ ประกวดราคาชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             (e-bidding)   31/10/61  
Garuda ประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการอะไหล่ รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/10/61  
Garuda ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เรื่องหยุดการเรียนการสอน   22/10/61  
Garuda เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22/10/61  
Garuda ประกาศ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2561     22/10/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน   19/10/61  
Garuda ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภากษณ์ผ่าน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์   19/10/61  
Garuda ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์   17/10/61  
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 12 ชุด   17/10/61  
Garuda ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการอะไหล่ รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/10/61  
Garuda แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของ ข้าราชการ ว 21   9/10/61  
Garuda ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิทยาศาสตร์   9/10/61  
 
     
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 12 ชุด   3/10/61  
Garuda ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการอะไหล่ รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/09/61   
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 12 ชุด   20/09/61  
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารย์รายละเอียด (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 ชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการไหล่รถยนต์ จำนวน 1 ชุด   20/09/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม   19/09/61  
Garuda ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562   18/09/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม   18/08/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน   18/07/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
  20/06/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน  
18/05/61  
Garuda

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์

และพนักงานขับรถ

  11/05/61  
Garuda ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย   10/05/61  
Garuda ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย   07/05/61  
Garuda ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย   27/04/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม   20/04/61  
Garuda ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู (การบัญชี)
  28/03/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์    16/03/61  
Garuda ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงาน ราชการ ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาการบัญชี   2/03/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม    19/02/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคมสู่สาธารณะลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   18/01/61  
Garuda ประกาศ เรืองการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยวิธีสอบคัดเลือกและโควตา ประจำปีการศึกษา 2561   10/01/61  
Garuda ใบสมัครนักเรียนโควต้าประจำปีการศึกษา 2561   9/01/61  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายนสู่สาธารณะลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   21/12/60  
Garuda ประกาศ เรื่องขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคมสู่สาธารณะลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง   22/11/60  
Garuda ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560   17/10/60  
Garuda ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานคลีนิคเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา   17/10/60  
Garuda ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   04/10/60  
Garuda ผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560   15/09/60  
Garuda ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานคลีนิคเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา   07/09/60  
Garuda เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560   11/08/60  
Garuda เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560   17/07/60  
Garuda เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   16/06/60  
Garuda เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560   17/05/60  
Garuda เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560   21/04/60  
Garuda ประกาศ เรื่องรับสมัคนักเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2   17/03/60  
Garuda ประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   17/02/60  
Garuda ประกาศ การจัดอบรมสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาตขับรถกฏหมายว่าด้วยรถยนต์   18/01/60  
Garuda ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์   14/12/59  
Garuda ประกาศ การรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2560   13/12/59  
Garuda ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  12/12/59  
Garuda รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     24/11/59  
Garuda เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)   11/10/2559  
ประกาศ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   5/09/2559  
Garuda เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)   3/08/2559  
Garuda เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)   14/07/2559  
Garuda เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)   16/02/2559
 
Garuda เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   11/02/2559  
Garuda  รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  14/12/2558  
Garuda ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เรื่องรับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า และครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง   22/10/2558  
Garuda เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558   3/09/2558  
Garuda ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    2/09/2558  
Garuda ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา    2/06/2558  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558            1. ระดับปวช.            2. ระดับปวส.   2/04/2558   
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลีนิกเทคโนโลยี    31/03/2558  
เอกสารประกอบการอบรการประกันคุณภาพการศึกษา 2558              ๑.  เครื่องมือเก็บข้อมูล              ๒.  แฟ้มประวัติ    17/03/2558  
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (Double Cab) จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดที่แนบ๑.ประกาศสอบราคาซื้อ๒.เอกสารสอบราคา    3/3/2558  
ประกาศ เรื่องการกำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   19/2/2558  
ประกาศ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    19/2/2558  
ประกาศ เรื่องเอกสารประกาศสอบราคาจ้างชุดภาษา 900,000  และ เอกสารสอบราคาชุดปฏิบัติการทางภาษา 900,000   17/2/2558  
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา และ เอกสารสอบราคาประปา   16/2/2558  
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘    9/2/2558  
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘              ด้วยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง มีความประสงค์เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป              เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน              (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒) ตามลายละเอีดยดังแนบนี้              ๑.  ประกาศ ครั้งที่ ๒              ๒.  รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒)    16/1/2558  
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
                 ๑.  ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซลีน
                ๒.  ชุดปฏิบัติการทางภาษา
  7/1/2558  

 

 

Garuda ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการช่วงล่างรถยนต์แบบกล้อง 3D พร้อมชุดโปรแกรมฐานข้อมูลบริการอะไหล่ รถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27/09/61
Garuda ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 18/02/61
Garuda ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเซนติเมตร  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinig)   09/02/61
Garuda ประกาศร่าง ประชาพิจารณ์เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ต่รางเซนติเมตร วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinig)    31/01/61
Garuda ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/01/61
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   9/1/61
Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   3/1/61
Garuda ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  12/12/60

Garuda  ประกาศ เรื่องเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

  4/12/60

Garuda  ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4/12/60

Garuda ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.500ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   28/11/60
Garuda

ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 22/11/60
Garuda

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 04/10/60
Garuda

ระกาศเรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดีเซลล์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

15/06/60
Garuda

ประกาศเรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์ตรวจการณ์ดีเซลล์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 17/05/60
Garuda

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีชั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เรคคอร์ดดิ้ง แสดงผลแบบ HTML Link ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ชุด

 17/10/59
Garuda

ประกาศเรื่อง ๑. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่างครั้งที่ ๒) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 11/10/59
Garuda

ประกาศเรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

04/10/59
Garuda

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

04/10/59
Garuda

ประกาศเรื่อง๑. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

03/10/59
Garuda

ประกาศเรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

16/09/59
Garuda

ประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

17/12/58
Garuda

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/12/58
Garuda

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

09/12/58
Garuda

ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

26/11/58
Garuda

ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

11/11/58
Garuda

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา (๓๒.๑๑.๑๑.๐๙)

29/10/58

 

 

ข่าวการศึกษา

next
prev

rabobsarasonted

Website project

elearning

RMS

MS

Webcru

Checkgrade

vcop

edltv

in out

 

call center banner

regis

datacenter

e office1

people book

facebook MSR
© 2017 All Rights Reserved. Designed By งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

Please publish modules in offcanvas position.