elearning

RMS

MS

Webcru

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  3. ข่าวการศึกษา

Garuda

ประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
17/2/60

Garuda

ประกาศ การจัดอบรมสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาตขับรถกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
18/1/60

Garuda

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์
14/12/59

Garuda

ประกาศ การรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

ประจำปีการศึกษา 2560

13/12/59
Garuda ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 12/12/59
Garudaรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   24/11/59
Garudaเรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 11/10/2559
ประกาศ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 5/09/2559
Garudaเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)New msr 3/08/2559
Garudaเรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานวางแผนและงบประมาณ)New msr 14/07/2559
Garudaเรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)New msr 16/02/2559
Garuda เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘New msr 11/02/2559
Garudaรายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
New msr
14/12/2558
Garudaประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เรื่องรับสมัครบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า และครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
New msr
22/10/2558

Garudaเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558New msr

3/09/2558

Garudaประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558New msr

 2/09/2558

Garudaประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตราNew msr

 2/06/2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

            1. ระดับปวช.

            2. ระดับปวส.

2/04/2558 

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลีนิกเทคโนโลยี

 31/03/2558

เอกสารประกอบการอบรการประกันคุณภาพการศึกษา 2558

              ๑.  เครื่องมือเก็บข้อมูล

              ๒.  แฟ้มประวัติ

 17/03/2558

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (Double Cab) จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดที่แนบ

๑.ประกาศสอบราคาซื้อ

๒.เอกสารสอบราคา

 3/3/2558

ประกาศ เรื่องการกำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

19/2/2558

ประกาศ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 19/2/2558

ประกาศ เรื่องเอกสารประกาศสอบราคาจ้างชุดภาษา 900,000  และ เอกสารสอบราคาชุดปฏิบัติการทางภาษา 900,000

17/2/2558

ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา และ เอกสารสอบราคาประปา

16/2/2558
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  9/2/2558
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง มีความประสงค์เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป

              เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

              (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒) ตามลายละเอีดยดังแนบนี้

              ๑.  ประกาศ ครั้งที่ ๒

              ๒.  รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) แบบ ๔ ประตู (รอบ ๒)

 16/1/2558
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
                 ๑.  ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซลีน
                ๒.  ชุดปฏิบัติการทางภาษา
7/1/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garudaประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีชั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เรคคอร์ดดิ้ง แสดงผลแบบ HTML Link ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ชุด 17/10/2559
Garuda

ประกาศเรื่อง

๑. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่างครั้งที่ ๒) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

11/10/2559

Garudaประกาศเรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 04/10/2559

Garudaเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

04/10/2559

Garudaประกาศเรื่อง

๑. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

03/10/2559
Garudaประกาศเรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 16/09/2559
Garudaประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/12/2558
Garudaประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  14/12/2558
Garudaประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
9/12/2558
Garudaประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
26/11/2558
Garudaประกาศเรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 11/11/2558
Garudaประกาศเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา (๓๒.๑๑.๑๑.๐๙) 29/10/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา

next
prev
Arrow
Arrow
PlayPause
นายศรียนต์ สาริกานนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
Slider

Website project

Checkgrade

vcop

edltv

in out

regis

datacenter

e office1

people book

 

 

 

 

 

37434
TodayToday64
YesterdayYesterday73
This WeekThis Week360
This MonthThis Month1723
All DaysAll Days37434